preloader-icon
ANTREPO VE LOJİSTİKTEN DAHA FAZLASI.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

I. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak OSE ANTREPO DEPOLAMA NAKLİYE DAĞITIM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında,
 • Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme işlenebilecektir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI:

Toplanan kişisel veriler,

 • 1. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
 • 2. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması;
 • 3. Şirketimiz ile iş ilişkisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması;
 • 4. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin tespiti, belirlenmesi ve uygulanması;
 • 5. Şirketimizin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması amaçlarıyla,
 • 6. Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütmek çerçevesinde
 • KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; sunulan ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır. Aydınlatma Metinimizde açıklanan buna ilişkin çeşitli yöntemler anketler, İnternet siteleri, çalışanlar ve temsilcilikler, mobil uygulamalar ve bu gibi benzeri kanallar aracılığıyla ve değişik hukuki sebeplerle toplanan verileriniz, KVKK’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlar ve amaçlar kapsamında, bu metnin (II) ve (III) numaraları maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

V. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

VI. Veri Güvenliği:

OSE ANTREPO DEPOLAMA NAKLİYE DAĞITIM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

VII. Şikayet ve İletişim;

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://oseantrepo.com.tr/kvk-bilgilendirme.pdf web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

* Osmangazi Mah. Mehmet Deniz Kopuz Cad. No:11 Esenyurt/İstanbul-Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “İnsan Kaynakları” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
* Noter kanalıyla gönderebilir,
* info@oseantrepo.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
* Kurumumuza hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak info@oseantrepo.com e-postasına konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi, Bilgilendirme Formunu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.