preloader-icon
ANTREPO VE LOJİSTİKTEN DAHA FAZLASI.

ÖDEME ŞEKİLLERİ

AKREDİTİFLİ ÖDEME

Akreditif; ihraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda ödemenin yapılacağına ilişkin bir teminattır. Bankalar ve özel finans kurumları, ithalatçılardan akreditif talimatı aldıktan 10 gün içersinde ithal müsaadesi düzenler ve buna dayanarak döviz satışı yaparlar. Genel esaslar içerisinde vadeli akreditif açılabilir. Ödeme vadesi konşimento veya taşıma senetleri üzerinden serbestçe belirlenir. Türk Parası Transfer Belgesi, Döviz Satım Belgesi düzenlemeden veya Döviz Tevdiat Hesabı açıldığına ilişkin kayıt bulunmayan (vadeli akreditif hariç) ithal edilmiş mallann gümrükten çekişine izin verilmez.

İhracatçı ve ithalatçı arasında satışın akreditifli gerçekleşeceğine ilişkin sözleşme yapılır.

 • İthalatçı amir bankaya ihracatçı lehine kredi açma talimatı verir.
 • Amir banka ihracatçının ülkesindeki muhabir bankaya kredinin açılacağını ihbar ederek teyit ister.
 • İhracatçının ülkesindeki muhabir banka kredinin açılacağını ihracatçıya bildirir ve ihracatın yapılacağını teyit ister.
 • İhracatçı malları yükler.
 • İhracatçı yükleme belgelerini muhabir bankaya ibraz eder.
 • Banka belgelerin akreditif koşullarına uygunluğunu kabul ettikten sonra ödeme yapar. (ciro-poliçe söz konusu olabilir)
 • Muhabir banka belgeleri ithalatçı ülkedeki amir bankaya gönderir.
 • Amir banka belgelerin akreditif koşullarına uygunluğunu kontrol eder.
 • İhracatçı belgeleri amir bankaya göndermişse, doğrudan ihracatçıya ya da muhabir bankaya ödeme yapar.
 • Ödeme; muhabir bankaya, teyit veren bankaya, ciro ya da poliçeyi kabul eden bir bankaya ödeme yapılabilir.
 • Amir banka belgelerin akreditife uygunluğunu belirledikten sonra, akreditif miktarının ödenebilmesi için belgeler ihracatçıya gönderilir.
 • İthalatçı nakliyeciye taşıma belgelerini göndererek malı teslim alır.

AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ

Kabili Rücu Akreditif: ithalatçı ya da ihracatçı akreditifi tek taraflı olarak iptal edebilirler. Gayri Kabulü Rücu Akreditif Akreditif, tarafların tümünün onayı ile iptal edilebilmesi durumudur. Teyitli Akreditif: Tarafların yukarıda açıklandığı şekilde, aralannda yaptıklan sözleşme çerçevesinde gerçekleştirdikleri ihracat prosedürünü kapsayan bir akreditif çeşiclidir.

PEŞİN ÖDEME

İthalatçmın mal bedelini, konşimento, emtia senedi gibi bir belge olmaksızın malın ihracından önce ihracatçıya ödenmesidir.

 • İthal edilecek mal bedeli, ithalatı tarafından kendi ulusal parası cinsinden ülkesindeki amir bankaya yatırılır.
 • Amir banka ihracatçının ülkesindeki muhabirine talimat vererek mal bedeli tutarının ihracatçıya ödenmesini ister.
 • İhracatçı, ihracat karşılığı alacağını muhabir bankadan kendi ulusal parası cinsinden tahsil ederek Döviz Alım Belgesi düzenler.
 • İhracatçı, sipariş edilen malı ithalatçıya gönderir.
 • Peşin ödemelere ilişkin transfer talepleri, talebi izleyen 5 gün içerisinde DSB-Döviz Satış Belgesi düzenlenerek kapatılır.
 • İthalatçılar ödemeyi izleyen 130 gün içerisinde GB-Gümrük Belgesi ve fatura aslını ibraz ederek kapatma talebinde bulunurlar.

VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

İthalatçının satın aldığı mal bedelini o malı temsil eden belgeye dayanarak ödemesidir.

 • İthalatçı ve ihracatçı arasında bir satış sözleşmesi yapılır.
 • İhracatçı malların sevkini yapar.
 • İhracatçı sevk belgesini kendi bankasına (amir banka) gönderir.
 • Amir banka, sevk belgelerini döviz mektubu ekinde muhabir bankaya gönderir.
 • İthalatçı mal bedelini kendi bankasına, muhabir bankaya öder.
 • Muhabir banka sevk belgelerini ithalatçıya gönderir.

MAL MUKABİLİ ÖDEME

İthalatçının satın aldığı mal bedelini, malın ithalinden sonra ödemesi şeklinde yapılan bir ihracattır.

 • İhracatçı malları sevk eder.
 • İthalatçı gönderilen malları gümrükten çeker.
 • İthalatçı mal bedelini bankaya yatırır.
 • Banka mal bedelini ihracatçıya transfer eder.